Користувача угода

Публічна оферта про надання послуг доступу до сервісу  https://flyline.pro/ 

 

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті https://flyline.pro/ є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Замовником персональних даних Замовників. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна за посиланням. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

ФОП Лєвіна Анна Павлівна - код ЄДРПОУ 3710906003, (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

 

  • ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта (договір) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до https://flyline.pro/

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Виконавець – ФОП Лєвіна Анна Павлівна - код ЄДРПОУ 3710906003.

1.4. Сервіс – аналітично-правова пошукова система https://kyiv-flyline.com.ua/

1.5. Замовник – фізична та/або юридична особа, Замовник сервісу, яка погодилася з Умовами та Політикою конфіденційності Виконавця, та зареєструвалась у встановлений на сервісі https://flyline.pro/ спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

1.6. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до сервісу https://flyline.pro/ на платній або безкоштовній основі, після проходження Замовником реєстрації в порядку встановленому даним Договором.

1.7. Платні послуги (професійний тариф) – надання за певну плату, у грошовому виразі, Виконавцем Замовнику послуги в об’ємі передбаченому даним Договором, який Замовник обирає самостійно.

1.8. Безкоштовні послуги (відкритий тариф) – надання Виконавцем Замовнику послуги обмеженого доступу, тобто до обмеженої інформації за пошуком, яка міститься на сервісі https://flyline.pro/ Обсяг обмеженого доступу визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження з Замовником.

1.9. Тестовий період – це період, який складається з 1 (одного) календарного дня після реєстрації Замовника на сервісі Виконавця, протягом якого Замовник отримує на безкоштовній основі доступ до сервісу. Обсяг інформації за пошуком під час тестового періоду, визначається Виконавцем на власний розсуд та може змінюватись без погодження з Замовником.

1.10. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного обсягу послуг для Замовника за доступ до сервісу https://flyline.pro/

1.11. Обсяг послуг – це можливості, функціонал, контент, які є доступними для Замовника на умовах певного Тарифного плану та визначають обсяг прав Замовника на використання Сервісу.

1.12. Тарифний план – це умови, які визначають обсяг послуг, доступних Замовнику протягом певного терміну (1 місяць, 3 місяця,  6 місяців), а також розмір оплати, яку повинен здійснити Замовник для отримання доступу до таких Ресурсів.

1.13. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.14. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.15. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сервісі https://flyline.pro/ передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.16. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.

  • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На умовах та в порядку, передбачених цим Договором, Виконавець зобов'язується надавати, а Замовник приймати та оплачувати послуги з продажу фото  (надалі – послуги).

2.2. Предметом Договору є послуги, які Замовник обрав з переліку послуг, розміщених на веб-сайті Виконавця.

2.3.Тематика, спосіб надання та строк (термін) надання послуг зазначаються на веб-сайті Виконавця.

2.4. Виконавець самостійно формує перелік послуг, що можуть бути надані Замовнику на підставі цього Договору, та розміщує такий перелік послуг на веб-сайті Виконавця.

2.5. Місце надання послуг вказується на веб-сайті Виконавця.

 

  • ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Для отримання послуг за Договором Замовник повинен пройти реєстрацію у Виконавця. Реєстрація здійснюється за номером телефону або через адресу електронної пошти, вказану на веб- сайті Виконавця, а також через веб-сайт Виконавця шляхом замовлення рахунку на оплату послуг Виконавця або оплати послуг Виконавця з використанням електронного платіжного засобу.

3.2. При реєстрації Замовник зобов’язаний надати Виконавцю відомості про: 

3.2.1. ім’я, прізвище та по батькові (за наявності) та/або найменування; 

3.2.2. посаду (за наявності);

3.2.3. реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

3.2.4. засоби зв’язку (номер телефону, адресу електронної пошти тощо);

3.2.5. кількість учасників заходу, що охоплюється обраною послугою.

3.3. Якщо Виконавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Замовника. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець не несе відповідальності за можливі недоліки первинних документів та інших документів, що складаються в процесі виконання умов Договору.

3.4. З моменту здійснення реєстрації розпочинається процес укладення Договору та Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечити виконання умов, передбачених Договором для його укладення.

3.5. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої при реєстрації інформації.

3.6. Замовник здійснює реєстрацію тільки після ознайомлення з умовами цього Договору, викладеними на веб-сайті Виконавця.

3.7. Після реєстрації на адресу електронної пошти Замовника надсилається рахунок для оплати обраних ним послуг, якщо інше не передбачено способом розрахунків, обраним Замовником.

3.8. Оплата послуг згідно з виставленим рахунком є згодою отримати послуги, обрані Замовником на веб-сайті Виконавця.

3.9. Виконавець надає послуги відповідно до законодавства України та умов цього Договору.

3.10. Послуги надаються шляхом проведення офлайн заходів (з фізичним перебуванням осіб у визначеному місці) та онлайн заходів (через мережу Інтернет за допомогою сервісів віддаленого перегляду), а також в інших формах та іншими способами, визначеними Виконавцем.

3.11. У разі надання послуг у формі онлайн заходу, Виконавець зобов’язаний надати Замовнику доступ для перегляду онлайн заходу на Інтернет-платформі, обраній Виконавцем, не пізніше ніж за 2 (два) календарні дні до дати проведення онлайн заходу.

3.12. Дата проведення заходу (початку проведення заходу) зазначається на веб-сайті Виконавця.

3.13. Виконавець не несе відповідальності, якщо Замовник пропустив захід, який розпочався у час, вказаний на веб-сайті Виконавця, або протягом 15 хвилин, після настання часу, вказаного на веб- сайті Виконавця.

3.14. Послуги вважаються наданими Замовнику з моменту закінчення заходу, що відповідає опису, наведеному на веб-сайті Виконавця.

3.15. Після надання послуг, обраних Замовником, Виконавець оформляє Акт про надані послуги (надалі – "Акт") у 2 (двох) примірниках. Акт надається (надсилається) Замовнику протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати його підписання Виконавцем.

3.16. Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів після дати отримання Акту розглянути його, підписати та повернути один примірник підписаного Акту Виконавцю або надати свої письмові обґрунтовані зауваження щодо якості чи інших умов надання послуг.

3.17. У разі відмови Замовника у підписанні отриманого від Виконавця Акту Сторони проводять переговори щодо якості чи інших умов надання послуг протягом 10 (десяти) календарних днів після повідомлення Замовником про відмову у підписанні Акту та підписують Акт з урахуванням змін, внесених за результатами переговорів.

3.18. У разі якщо протягом строку ведення переговорів, встановленого пунктом 3.17 цього Договору, Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання розбіжностей щодо якості чи інших умов надання послуг, спір між Сторонами може бути переданий для розгляду у судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України або в іншому порядку, погодженому Сторонами.

3.19. У разі, якщо Виконавець не отримав від Замовника підписаного з боку Замовника примірника Акту або письмових обґрунтованих зауважень щодо якості чи інших умов надання послуг протягом

30 (тридцяти) календарних днів з дати надання (надіслання) Замовнику Акту, відповідний Акт вважається підписаним і погодженим Замовником, а послуги Виконавця – надані належним чином та прийняті Замовником в повному обсязі без зауважень.

 

  • ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг;

4.1.2. самостійно встановлювати ціну послуг та інші умови їх надання шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Виконавця;

4.1.3. вносити зміни до Договору шляхом їх розміщення на веб-сайті Виконавця без спеціального повідомлення Замовника;

4.1.4. зберігати та обробляти персональні дані, отримані в процесі надання послуг, відповідно до вимог чинного законодавства України;

4.1.5. призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх грошових зобов’язань з оплати послуг;

4.1.6. повністю або частково призупинити надання послуг у разі неможливості надання послуг у зв’язку з технічними або іншими об’єктивними причинами.

4.2. Виконавець зобов’язаний:

4.2.1. надавати послуги відповідно до умов цього Договору;

4.2.2. надавати роз’яснення з питань, що виникають у Замовника в зв’язку з наданням йому послуг; 

4.2.3. забезпечити можливість перегляду Замовником онлайн заходів у порядку, передбаченому

Договором;

4.2.4. надавати послуги особисто та/або з залученням третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним в повному обсязі перед Замовником за надання послуг;

4.2.5. забезпечити захист персональних даних, отриманих від Замовника.

4.3. Замовник має право:

4.3.1. отримувати послуги, надані Виконавцем відповідно до умов Договору;

4.3.2. отримувати повну та достовірну інформацію про обсяг наданих послуг, а також роз’яснення з питань, що виникають у Замовника в зв’язку з наданням йому послуг.

4.4. Замовник зобов’язаний:

4.4.1. самостійно ознайомитись з умовами Договору, розміщеного на веб-сайті Виконавця;

4.4.2. надавати достовірну і повну інформацію, необхідну для укладення та виконання Договору;

4.4.3. здійснювати оплату за надані послуги відповідно до умов Договору за цінами, визначеними Виконавцем;

4.4.4. негайно повідомляти Виконавця про зміну своїх реквізитів, обставини та факти, які є важливими для надання послуг за Договором;

4.4.5. не копіювати та не розповсюджувати без письмової згоди Виконавця отримані в процесі виконання Договору консультації, матеріали, презентації, роз’яснення, іншу інформацію;

4.4.6. забезпечити Виконавця приміщенням та технічними засобами (у разі надання послуг за місцезнаходженням Замовника).

 

 

 5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Послуг за даним Договором визначається відповідно до діючих тарифних планів. Ціни вказуються в національній валюті України:

5.1.1 Вартість надання послуги з продажу фотографії – 65 грн/1 шт.

5.1.2. Вартість надання послуги з продажу відео – 250 грн/1 шт 

5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є день надходження коштів на розрахункових рахунок Виконавця від Замовника.

5.4. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець не несе відповідальності за повноту і достовірність будь-якої інформації, в тому числі зведених та аналітичних даних, заснованих на машинному аналізі даних, які отримані з офіційних джерел публічної інформації та ресурсів третіх осіб.

6.2. Зведені дані, зв’язки та аналітична інформація в Сервісі має винятково інформаційний характер. Замовник використовує зведені дані та аналітичну інформацію для прийняття будь-яких рішень виключно на власний розсуд, і Виконавець не несе жодної відповідальності за наслідки використання цих даних та аналітичної інформації.

6.3. Якщо Замовник не задоволений умовами та/або якістю роботи Сервісу, бажано припинити використання його.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), у тому числі за упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення у роботі Сервісу, в результаті його використання або неможливості використання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої з Сервісу, якщо інше не встановлено законом.

6.5. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цими Умовами Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Замовник зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих Умов. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Замовник порушив або намагався порушити ці Умови, доступ Замовника до Сервісу може бути припинений. Виконавець може обмежити доступ Замовника до Сервісу, заблокувати або видалити Акаунт у зв’язку із порушенням даного Договору.

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Ці Умови та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

7.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цими Умовами, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

7.3. Замовник погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Замовником за електронною адресою та\або телефоном.

7.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України

 

 

 

8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Всі компоненти Сервісу в цілому належать Виконавцю й охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

8 .2. Використання в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів Сервісу без письмового дозволу Компанії суворо заборонене.

 

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Кожна із Сторін дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних (включаючи збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також інші види діяльності, які можуть виконувати Сторони щодо персональних даних в письмовій (паперовій), електронній та інших формах) зокрема, але не виключно, таких персональних даних: ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, дані документу, що посвідчує особу (номер, серія, дата видачі, орган видачі тощо), реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер), витяг даних з

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, система оподаткування, інформація про освіту та кваліфікацію, номер телефону, адреса електронної пошти та інші дані, добровільно надані з метою забезпечення реалізації договірних відносин між Сторонами, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, проведення рекламних кампаній та маркетингових досліджень, надсилання інформаційно-телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком, через месенджери, застосунки, соціальні мережі тощо) електронних комерційних повідомлень, комунікації та відносин з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також для інших цілей, що охоплюють законний інтерес Виконавця.

9.2. Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу третіх осіб, включаючи вжиття необхідних заходів для запобігання розголошенню персональних даних посадових осіб, працівників, уповноважених представників Сторін, якщо такі персональні дані були довірені Стороні або стали відомі Стороні у зв'язку з зобов'язаннями за Договором.

9.3. Укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права суб’єкта персональних даних, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", мету обробки персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, а також умови доступу до персональних даних третіх осіб.

 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до Договору шляхом оприлюднення змін до Договору на веб-сайті Виконавця. Зміни до Договору набирають чинності з дати їх оприлюднення на веб-сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково при їх оприлюдненні.

10.2. Виконавець за цим Договором має статус платника єдиного податку 3-ї групи.

10.3. З питань, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням і припиненням цього Договору та не врегульовані ним, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України, зокрема положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України "Про електронну комерцію".

10.4. Якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність решти положень Договору. У такому випадку Сторони, наскільки це можливо, намагаються домовитися

про заміну недійсної умови новими дійсними положеннями, що дозволяють максимально досягнути початкових намірів Сторін.

10.5. Сторони зобов'язуються зберігати у таємниці конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, яка стала їм відомою у зв’язку з виконанням умов Договору, не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю іншої Сторони, а також не використовувати відповідну інформацію в своїх інтересах чи інтересах третіх осіб.

10.6. Сторони несуть повну відповідальність за повноту та достовірність наведених ними в документах реквізитів. Сторони зобов'язуються негайно повідомляти одна одну про зміну імені, найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (місця проживання), адрес для листування, номерів телефонів, адрес електронної пошти, реквізитів банківських та інших рахунків. У випадку неповідомлення винна Сторон

 

 

11. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

ФОП Лєвіна Анна Павлівна

3710906003

Україна, 50046, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, 

Військове містечко - 35, будинок 8, квартира 5

IBAN:UA783052990000026005046714024

АТ КБ «ПриватБанк»

 

 

_______________

0
0
0